1. Concept

VZW Trud’Or, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Gazometerstraat 1 en met ondernemingsnummer 0889.202.166 organiseert vanaf september 2014 een wedstrijd waarbij gedurende vijf jaren om de twee maanden een auto en elke maand ook tal van andere prijzen (bv. fietsen) kunnen worden gewonnen. De prijzen worden uiterlijk in de loop van de voorafgaande maand bekendgemaakt op de website www.shopandthecity.be.
Deelname aan de wedstrijd gebeurt met een digitale klantenkaart, de Shop & the City-kaart, waarmee digitale lotjes worden verzameld voor de wedstrijd telkens er bij de deelnemende handelaars wordt gekocht of geconsumeerd.
Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit wedstrijdreglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze in de geest van dit reglement beslecht door de organisatoren.

2. Looptijd 

De wedstrijd loopt gedurende een periode van vijf jaren, waarvan de start voorzien is op 1 september 2014. Deze datum geldt onder voorbehoud van eventuele omstandigheden waardoor de wedstrijd later van start dient te gaan en waarbij in dat geval vijf jaren worden gerekend vanaf de latere startdatum.

3. Deelnemers

Iedere inwoner (natuurlijke persoon) van de stad Sint-Truiden die 18 jaar is bij aanvang van de wedstrijd ontvangt in principe spontaan een Shop & the City-kaart. 

Alle andere natuurlijke personen vanaf  18  jaar kunnen gedurende de ganse looptijd van de wedstrijd een Shop & the City-kaart aanvragen bij Trud’Or, bij de deelnemende handelaars of bij de dienst toerisme van de stad Sint-Truiden.
Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk na registratie van de deelnemer op de website www.shopenthecity.be of via de deelnemende handelaars. Indien u wenst deel te nemen, dient u uw adresgegevens en optioneel uw e-mailadres en telefoonnummer te registreren.  Door de registratie, wordt de Shop & the City-kaart geactiveerd.

De functie van de Shop & the City-kaart is tweeledig: naast de mogelijkheid om met de Shop & the City-kaart deel te nemen aan deze wedstrijd, kan iedere deelnemende handelaar een eigen actie aan de Shop & the City-kaart verbinden. Huidig reglement regelt enkel deelname aan en organisatie van de wedstrijd en regelt niet eventuele eigen acties van individuele handelaars.

Enkel de deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem meegedeelde gegevens. Trud’Or kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer; dit geldt des te meer wanneer de meegedeelde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op het moment van de trekking. Indien de winnaar om welke reden dan ook niet kan worden geïdentificeerd of kan worden gecontacteerd, wordt gehandeld conform de bepaling “Afwezigheid van winnaar”.

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding in van het wedstrijdreglement, alsook het akkoord dat het wedstrijdreglement door de organisatie indien nodig op elk ogenblik eenzijdig kan worden gewijzigd, alsook het akkoord met elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatie.

Werknemers en bestuursleden van Trud’Or kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

4. Deelname

Deelname aan deze wedstrijd gebeurt door met de Shop & the City-kaart digitale lotjes in te zamelen. De deelnemer zamelt deze digitale lotjes in door een aankoop te doen bij de deelnemende handelaars in de binnenstad van Sint-Truiden of in de deelgemeenten van de stad Sint-Truiden of op de wekelijkse markt, alsook door een bestelling op café of restaurant.

De aard van de aankoop bepaalt het aantal digitale lotjes dat men krijgt. Iedere handelaar wordt hiertoe ingedeeld in een sector, waarbij per sector het aantal digitale lotjes per aankoop worden bepaald.

De deelnemer dient de Shop & the City-kaart na elke aankoop te laten scannen bij de handelaar op een daarvoor voorziene tablet. Met de Shop & the City-kaart kan men per handelaar slechts één maal per 24u deelnemen. De handelaar zal erop toezien dat er per aankoop slechts 1 kaart wordt gescand.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

5. Deelnemende handelaars

Alle deelnemende handelaars, met de indeling van iedere handelaar per sector, alsook het aantal digitale lotjes dat per aankoop wordt toegekend, zullen vermeld staan op de website www.shopandthecity.be. De deelname van een handelaar kan wijzigen tijdens de duur van de wedstrijd.

De organisator deelt een handelaar naar eigen oordeel in per sector. Sectoren die niet werden opgesomd kunnen naar oordeel van de organisator verder worden aangemaakt en ingedeeld.

De indeling van iedere handelaar per sector, ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • 10 digitale lotjes: bakker, slager, café, boekenwinkel, fruitwinkel,stadsdiensten, interim, traiteur
 • 20 digitale lotjes: kapsalon, schoonheidssalon, drankenhandel,divers (Blokker, Action, enz,…)
 • 30 digitale lotjes: wellness, voeding, lingerie, speelgoed, markten
 • 40 digitale lotjes: kledij, schoenen, handtas
 • sen, medisch
 • 50 digitale lotjes: elektronische apparatuur, tuin, telecom
 • 60 digitale lotjes: interieur, financiële wereld, juwelen, brillen
 • 70 digitale lotjes: vastgoed, auto’s (ook alle autodealers buiten het centrum), reizen, meubels

Een handelaar kan geen digitale lotjes verzamelen in zijn eigen zaak, noch zijn personeel, noch zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang. In geval de zaak wordt uitgebaat via een vennootschap, kan de zaakvoerder/bestuurder, noch zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang, noch het personeel, digitale lotjes verzamelen in deze zaak. In geval de zaak behoort tot een keten, is deze uitzondering beperkt tot de uitbater, zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang of het personeel verbonden aan deze vestiging.

De deelnemende handelaars zullen erop toezien dat de tablet niet onbewaakt staat, doch zo dicht mogelijk langs de kassa, tenzij dit om gegronde (organisatorische) redenen niet mogelijk zou zijn en de tablet elders in de zaak (bv. aan de ingang) dient te worden geplaatst. In dit laatste geval dient de handelaar dit te kunnen verantwoorden ten aanzien van Trud’Or, die desgevallend verplaatsing van de tablet kan eisen. De tablet dient in ieder geval binnen in de zaak van de deelnemende handelaars te staan (dus niet op de parking of buiten op straat of op de stoep), op straffe van uitsluiting en schrapping van de aldaar verzamelde digitale lotjes.

Bij een handelaar die naast een participatie aan de Shop & the City-wedstrijd tevens een individuele eigen actie koppelt aan het gebruik van de Shop & the City-kaart,, wordt het aantal digitale lotjes per aankoop verdubbeld.

6. Prijzenpot

6.1. Auto

Om de twee maanden kan er één auto worden gewonnen. Achtereenvolgens wordt tweemaandelijks een auto verloot uit een twaalftal verschillende deelnemende merken.

De namen van alle deelnemende autodealers met de deelnemende merken zullen worden vermeld op de website www.shopandthecity.be.

Indien mogelijk, zonder dat de organisatie hiertoe verplicht is, zal telkens voor een volgende periode de volgorde van de autodealers van dat jaar op de website www.shopandthecity.be worden gepubliceerd.

Aan het begin van elke periode zal duidelijk op de website van Trud’Or worden aangegeven welke de effectief te winnen auto is voor die periode (met opgave van het automerk en het type auto), met vermelding van de catalogusprijs (zonder BTW) en het bedrag van de BTW.

De winnaar kan binnen de termijn en volgens de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement, afzien van het winnen van de auto en kiezen voor een alternatief, met name de Trud’Or cheques (zie punt 6.2).

Indien de winnaar kiest voor de auto, verbindt de winnaar zich ertoe een bedrag gelijk aan de BTW op de catalogusprijs van de te winnen auto te betalen.

Het integrale bedrag gelijk aan de BTW dient door de winnaar te worden betaald aan de autodealer binnen de voorziene termijn, vóóraleer de auto zal worden afgeleverd.

De aan Trud’Or meegedeelde keuze voor de auto is onherroepelijk. Dit houdt in dat bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van het bedrag gelijk aan de BTW of enig ander bedrag waartoe de winnaar zou zijn gehouden, de winnaar onherroepelijk verondersteld wordt afstand te doen van zijn prijs, de organisator  vrijgesteld is van de afgifte van de auto, en zij evenmin gehouden is tot levering van Trud’Or cheques aan de winnaar.

De organisatie komt niet tussen in andere afspraken die zouden worden gemaakt tussen de autodealer en de winnaar, bv. over  bijkomende opties op de auto of een duurder model ten opzichte van de te winnen auto zoals vermeld op de website www.shopandthecity.be. De winnaar betaalt elke meerprijs zelf. Trud’Or kan in geen geval gehouden zijn tot betaling van een meerprijs ingevolge afwijkende afspraken tussen de autodealer en de winnaar.

Elke deelnemer kan gedurende de looptijd van deze wedstrijd slechts één keer een auto winnen. Indien een winnaar van een auto een tweede keer zou worden getrokken voor een auto, zal de prijs aan een goed doel worden geschonken (conform de bepaling “Afwezigheid van winnaar”).

De auto kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen speciën of andere prijzen.

6.2. Alternatief voor de auto: Trud’Or cheques

De winnaar van de auto heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatief in de plaats van de auto, met name 50 % van de cataloguswaarde excl. BTW van de Te Winnen Auto in Trud’Or cheques, met een maximum van 7.500,00 euro, mits deze keuze tijdig gebeurt.

In afwijking van de normale voorwaarden, blijven deze Trud’Or cheques twee jaar geldig in plaats van de normale termijn van één jaar.

6.3. Andere prijzen

Maandelijks kunnen er ook andere prijzen worden gewonnen, zoals een fiets of maandelijkse acties.

De prijzen zullen vermeld staan op de website van Trud’Or.

De prijzen kunnen in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen speciën of andere prijzen.

7. Trekking winnende nummers

Na elke periode van twee maanden worden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder uit alle tijdens deze periode ingezamelde digitale lotjes de winnaar van de auto getrokken. De gerechtsdeurwaarder maakt hiervan een proces-verbaal op. Maandelijks worden er ook tal van andere prijzen verloot.

De ingezamelde digitale lotjes van de deelnemers op de Shop & the City-kaart vervallen (enkel) in het kader van deze wedstrijd iedere maand, m.a.w. bij de start van iedere maand staat de teller van elke deelnemer op nul.

8. Contactname door Trud’Or met de winnaar – Timing op straffe van verval

8.1. Auto

Trud’Or zal de winnaar van de auto per aangetekend schrijven op het adres dat werd opgegeven door de winnaar op de hoogte brengen. De aangetekende zending wordt verstuurd binnen de vijf werkdagen na de dag van de trekking.
Trud’Or zal daarnaast alle redelijke inspanningen leveren om de winnaar van de auto te bereiken via andere communicatiemiddelen (waaronder e-mail en telefoon), voor zover Trud’Or over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Trud’Or een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.
De winnaars zullen eveneens op de website van Trud’Or worden vermeld.
Vanaf de dag volgend op de datum op de poststempel (bij gebreke aan duidelijkheid hieromtrent begint de termijn te lopen de dag volgend op de dag waarop de aangetekende zending waarbij de winnaar op de hoogte wordt gebracht, werd gedateerd), heeft de winnaar een termijn van één maand om zich kenbaar te maken bij Trud’Or.
De winnaar kan zich binnen deze termijn ofwel mondeling ofwel per e-mail kenbaar maken, waarna hij een bevestiging van Trud’Or zal ontvangen.
Inbegrepen deze eerste termijn van één maand (ongeacht of de winnaar van de auto eerder contact opneemt met Trud’Or) heeft de winnaar van de auto een termijn van 6 weken vanaf de voormelde aanvangsdatum om aan Trud’Or zijn keuze door te geven voor de auto dan wel voor het alternatief, zijnde de Trud’Or cheques. Deze keuze is onherroepelijk en dient  schriftelijk aan Trud’Or te worden meegedeeld en dient Trud’Or binnen de opgegeven termijn te bereiken, waarna de winnaar opnieuw een bevestiging van Trud’Or zal ontvangen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke of tijdige keuze, zal het alternatief de Trud’Or Cheques aan een goed doel worden geschonken en is de winnaar definitief en onherroepelijk vervallen van enig recht op de prijs.
Indien de winnaar de auto kiest, dan beschikt hij over een termijn van 14 dagen vanaf het verstrijken van voormelde termijn van 6 weken om afspraken te maken met de autodealer, tenzij de winnaar anders overeenkomt met de autodealer.

8.2. Andere prijzen

De winnaars zullen op de website van Trud’Or worden vermeld.
Trud’Or zal de winnaars eveneens contacteren per e-mail. Indien geen e-mailadres werd opgegeven, zal Trud’Or de winnaar contacteren per gewone post, voor zover Trud’Or over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Trud’Or een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid..
De winnaars dienen hun prijs binnen een termijn van twee maanden vanaf de trekking af te halen bij Trud’Or op het adres Gazometerstraat 1, 3800 Sint-Truiden, tenzij anders zou worden vermeld op de website dan wel in de communicatie van Trud’Or aan de winnaars.

9. Overdraagbaarheid van de prijs door de winnaar van de auto

De winnaar van de auto kan de prijs overdragen aan een familielid in 1e of 2e rang of aan de vennootschap waarvan hij bestuurder of zaakvoerder is op het ogenblik van de trekking, mits de overnemer alle toepasselijke bepalingen en voorwaarden strikt naleeft en zich onderwerpt aan het wedstrijdreglement en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.
De fiscale, financiële of welke gevolgen dan ook van deze overdracht, zijn volledig ten laste van de winnaar en/of de overnemer, zonder verhaal tegen Trud’Or.

10. Afwezigheid van winnaar

In het geval dat de winnaar niet of niet tijdig kan worden geïdentificeerd, wanneer de winnaar de prijs niet in ontvangst wenst te nemen of niet tijdig opvraagt, of wanneer de winnaar zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig nakomt, alsook enige andere reden te wijten aan de winnaar waardoor de prijs niet of niet tijdig kan of zal worden ter beschikking gesteld, zal de desbetreffende prijs aan een goed doel worden geschonken, met dien verstande dat indien het de winnaar van de auto betreft, 50 % van de cataloguswaarde excl. BTW van de Te Winnen Auto met een maximum van 7.500,00 euro in Trud’Or cheques aan een goed doel zal worden geschonken.
Trud’or bepaalt op dat moment naar eigen inzichten aan welk goed doel of aan welke goede doelen de prijs wordt geschonken.

11. Zichtbare en verborgen gebreken – niet-conforme levering

Trud’Or kan niet worden aangesproken voor enige zichtbare gebreken aan de gewonnen prijs, noch voor de niet-conforme levering. Trud’Or kan niet worden aangesproken voor enige verborgen gebreken aan de gewonnen prijs.
De winnaar van de auto kan desgevallend enkel verhaal uitoefenen tegen de autodealer.

12. Misbruiken-bedrog

Bij misbruiken, bedrog of (poging tot) manipulatie van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zal de betrokken deelnemer en/of handelaar  en/of autodealer of enige andere betrokkene, uit de wedstrijd kunnen uitgesloten worden. De organisatie beslist op autonome wijze over deze uitsluiting, zonder enig recht van verhaal of beroep.

13. Persoonsgegevens en afbeelding winnaar

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie de toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de organisatie. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden die gelinkt zijn aan de wedstrijd.

14. Privacy en bescherming van de persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is VZW Trud’Or, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Gazometerstraat 1 en met ondernemingsnummer 0889.202.166. De verwerker van de persoonsgegevens is de vennootschap J4S BVBA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Kanonstraat 24 en met ondernemingsnummer 0867.320.946 of de door haar in het kader van deze opdracht (in onderaanneming) aangestelde personen of vennootschappen.

VZW Trud’Or verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De organisatie en verloop van deze wedstrijd, waaronder het verzamelen van de digitale lotjes, de trekking van de winnaars en contactname met de winnaars.
 • Intern gebruik door Trud’Or in het kader van en ter bevordering van haar doel, met name de ondersteuning van de handelaars in Sint-Truiden. In dit kader kunnen de gegevens bv. gebruikt worden voor het verzenden van nieuwsbrieven door Trud’Or.
 • Het opstellen van statistieken en marktonderzoeken.

De persoonsgegevens worden eveneens overgemaakt aan de handelaars bij wie de deelnemer zijn Shop & the City-kaart heeft gescand. De handelaar in kwestie kan de gegevens voor commerciële doeleinden aanwenden, tenzij de deelnemer zich hiertegen verzet. De deelnemer kan dit verzet per handelaar uitoefenen door in te loggen op de website www.shopandthecity.be en bepaalde of alle handelaars uit te vinken.

Door registratie van de Shop & the City-kaart en deelname aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer met volledige kennis van zaken dat de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doelstellingen zal worden aangewend.

De deelnemer beschikt op elk moment over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de hogervermelde overdracht van deze gegevens met het oog op direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, kan de deelnemer zoals hierboven vermeld inloggen op de website www.shopandthecity.be en de nodige aanpassingen doorvoeren of zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking VZW Trud’Or, Gazometerstraat 1, 3800 Sint-Truiden (of per e-mail aan  Trud’Or) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

15. Wijzigingen wedstrijdreglement – wijzigingen wedstrijd

Het is Trud’Or toegestaan éénzijdig wijzigingen en aanvullingen (o.m. in functie van ontstane noden of problemen) aan te brengen aan het wedstrijdreglement.

Trud’Or kan beslissen om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen (bv. in geval in een bepaalde maand, om welke reden dan ook, geen auto ter beschikking kan worden gesteld). Trud’or kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Eventuele afwijkende bepalingen en aankondigingen op de website www.shopandthecity.be (bv. in verband met de prijzen) primeren steeds op het wedstrijdreglement.

16. Aansprakelijkheid

Trud’Or kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele in gebreke blijven van haar partners (bv. de handelaars en de producent van de software en de Shop & the City-kaart), autodealers of leveranciers van de prijzen) voor wat betreft de niet-nakoming van de op hen rustende verplichtingen, zoals bv. het leveren van de prijs of het ter beschikking stellen van de tablet. Trud’Or zal alle redelijke inspanningen leveren om hieraan een oplossing te bieden en bv. een andere prijs ter beschikking te laten stellen.

De inhoud van het wedstrijdreglement en andere aankondigingen van Trud’Or gelden onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Druk- spel- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Trud’Or.

17. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
 
Op deze wedstrijd en op dit wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op de wedstrijd of het reglement zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt of Limburg, afdeling Hasselt.