fbpx

Huishoudelijk reglement Truiense schaatsbaan

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust, orde en hygiëne op de schaatsbaan te garanderen, zodat iedere bezoeker van een aangenaam verblijf op de Truiense schaatsbaan kan genieten. Het reglement is van toepassing op alle bezoekers ongeacht of het bezoek al dan niet plaatsvindt tijdens publieke uren. Door het aankopen van een ticket gaat u ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen, dit geldt ook voor alle mondelinge en schriftelijke aanwijzingen en richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het toezichthoudend personeel van de Truiense schaatsbaan.

 • De schaatsbaan is enkel toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgesteld openingsuren zoals deze gepubliceerd zijn op www.shopandthecity.be/truiense-nostalgie. De schaatsbaan behoudt zich het recht voor om deze uren zonder opgave van redenen en zonder enige verwittiging vooraf te wijzigen.
 • Enkel de tarieven, zoals gepubliceerd op www.shopandthecity.be/truiense-nostalgie zijn geldig.
 • Kinderen beneden de 12 jaar, niet vergezeld van een verantwoordelijke begeleider kunnen worden geweigerd.
 • Iedere groepering, vereniging of school, die gebruik maakt van de Truiense schaatsbaan moet vergezeld zijn van een verantwoordelijke begeleider. Deze begeleider zorgt voor de goede orde en voor het naleven van de voorschriften en de reglementen. De verantwoordelijke blijft ter plaatse tot na de activiteiten.
 • Er wordt geen toegang verleend aan mensen die tekenen van dronkenschap vertonen of wiens gedrag aanstoot geeft.
 • Personen die door hun houding en/of taalgebruik schade kunnen berokkenen aan de goede naam van de Truiens schaatsbaan, zullen verzocht worden deze onmiddellijk te verlaten en dit zonder recht op terugbetaling of enige vergoeding.
 • Het is verboden:
  • Te roken in de schaatsverhuur en op de schaatsbaan.
  • Alcoholische dranken mee te brengen.
  • Zich te begeven op plaatsen en ruimtes die niet voor het publiek toegankelijk zijn.
  • Dranken of maaltijden te gebruiken op de Truiense schaatsbaan.
  • Zonder schaatsen de schaatsbaan te betreden.
  • De goede orde te verstoren door andere schaatsers te hinderen, te duwen of te doen vallen.
  • Met eender welk voorwerp de schaatsbaan te betreden dat mogelijk gevaar kan opleveren voor zichzelf of andere gebruikers.
  • Aan spelen te doen of met meer dan 2 personen hand in hand te schaatsen.
  • Op de omheining te zitten of met schaatsen op de banken te staan.
 • Schadevergoeding kan gevorderd worden voor schade toegebracht aan gebouwen, materieel of uitrusting.
 • Omwille van de veiligheid is het verplicht om handschoenen te dragen tijdens het schaatsen.
 • Bij een ongeval dient onmiddellijk het personeel van de Truiense schaatsbaan te worden verwittigd.
 • Bij het huren van schaatsen is men verplicht de eigen schoenen in pand te geven voor de duur van de ontlening.
 • Afval moet in de daartoe bestemde afvalbakken worden geworpen.
 • De organisatie van de Truiense schaatsbaan is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal of verlies van en schade aan materiaal dat aan de gebruiker toebehoort.
 • Bij eventuele beschadigingen, door de gebruiker aangebracht aan de gebouwen, de inboedel of het materiaal van de Truiense schaatsbaan of bij letsel toegebracht aan personeel, aan medegebruikers of aan derden, kan de organisatie een schadevergoeding eisen. Indien de individuele verantwoordelijke niet kan worden aangeduid, zal de verantwoordelijke van de groep/school/club aansprakelijk gesteld worden.
 • Bij vandalisme of wangedrag kan de toegang tot de Truiense schaatsbaan voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzegd worden.
 • Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen.
 • Bij overtreding van het reglement kunnen volgende sancties worden getroffen:
  • Onmiddellijke verwijdering van de Truiense schaatsbaan.
  • Tijdelijke ontzegging tot de toegang tot  Truiense schaatsbaan.
  • Definitieve ontzegging tot de toegang tot  Truiense schaatsbaan.
  • Inschakelen van de politie.

De sancties worden genomen door Shop & The City Sint-Truiden. De verbaliserende overheid, bevoegd voor het grondgebied van Sint-Truien zal, indien nodig, worden ingeschakeld.

Hier kan je betalen met je Shop & The City Cadeaucheques

Handel