fbpx

Wedstrijdreglement Truiense Schitterende Scanactie

VZW Trud’Or, met maatschappelijke zetel te Minderbroedersstraat 6, 3800 Sint-Truiden (KBO BE0889.202.166) (hierna “Shop & The City” of “wij” of “ons”) organiseert vanaf februari 2021 een wedstrijd waarbij elke maand (i) een superprijs en (ii) 25 Shop & The City cadeaucheques kunnen worden gewonnen (hierna de “Wedstrijd”, zie https://www.shopandthecity.be/shopthecity-kaart/scan-en-win/, hierna de “Website”).

Deelname aan de Wedstrijd gebeurt met de Shop & The City klantenkaart (vb. Punch-kaart of Klantenkaart, hierna gezamenlijk “Klantenkaart”), waarmee digitale Shop & The City lotjes worden verzameld voor de Wedstrijd telkens er wordt gekocht of geconsumeerd bij de deelnemende handelaars (zie https://www.shopandthecity.be/handel/), horeca-uitbaters (zie https://www.shopandthecity.be/horeca/) en marktkramers (https://www.shopandthecity.be/markt/) , etc. (zie http://shopandthecity.be/nl/handelaars) (hierna gezamenlijk “Handelaars” of individueel “Handelaar”).

1. Looptijd

De Wedstrijd loopt tot 31.12.2022.

2. Registratie Klantenkaart

Elke natuurlijke persoon vanaf 18 jaar in het bezit van een geregistreerde Klantenkaart kan deelnemen aan de Wedstrijd. Werknemers en bestuursleden van Shop & The City kunnen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Een Klantenkaart kan worden aangevraagd bij Shop& The City, de Handelaars of bij de dienst Toerisme van de Stad Sint-Truiden.

De functie van de Klantenkaart is tweeledig: naast de mogelijkheid om met de Klantenkaart deel te nemen aan de Wedstrijd, kan iedere Handelaar een eigen actie aan de Klantenkaart koppelen (Shop & The City spaarprogramma). Huidig reglement regelt enkel deelname en organisatie van de Wedstrijd en regelt niet eventuele eigen acties van individuele Handelaars.

Deelname aan de Wedstrijd is enkel mogelijk na registratie van de Klantenkaart op https://www.shopandthecity.be/shopthecity-kaart/registreer/ of bij de Handelaar. Indien u wenst deel te nemen, dient u uw e-mailadres, naam- en voornaam, geslacht, adres, geboortedatum en telefoonnummer te registreren (zie ook https://www.shopandthecity.be/privacy-policy/). Door de registratie, wordt de Klantenkaart geactiveerd.

Elke deelnemer (Klantenkaart-houder) is verantwoordelijk voor de juistheid en het up-to-date zijn van de door hem of haar meegedeelde (persoons)gegevens. Voormelde gegevens kunnen na registratie geconsulteerd en desgevallend aangepast worden op https://www.shopandthecity.be/shopthecity-kaart/mijn-account/. Shop & The City kan niet belast worden met enig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer; dit geldt des te meer wanneer de meegedeelde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op het moment van de trekking. Indien de winnaar om welke reden dan ook niet kan worden geïdentificeerd of kan worden gecontacteerd, wordt gehandeld conform de bepaling “Afwezigheid van winnaar”.

3. Deelname

Deelname aan de Wedstrijd gebeurt door met de Klantenkaart digitale Shop & The City-lotjes in te zamelen. De deelnemer zamelt deze digitale Shop & The City-lotjes in door een aankoop of een consumptie te doen bij een Handelaar.

De aard van de aankoop bepaalt het aantal digitale Shop & The City-lotjes dat men krijgt. De Handelaars worden ingedeeld in sectoren, waarbij per sector het aantal digitale Shop & The City-lotjes per aankoop wordt bepaald.

De deelnemer dient de Klantenkaart na elke aankoop of consumptie te laten scannen bij de Handelaar op een daarvoor voorziene tablet. Met de Klantenkaart kan men per Handelaar slechts één keer per 24u deelnemen. De Handelaar zal erop toezien dat er per aankoop of consumptie slechts 1 Klantenkaart wordt gescand.

In geval van misbruik heeft Shop & The City het recht om de alzo verzamelde digitale Shop & The City-lotjes uit te sluiten en te schrappen van deelname.

Deelname aan de Wedstrijd is gratis.

4. Handelaars

De Handelaars (incl. de indeling per sector), alsook het aantal digitale Shop & The City-lotjes dat per aankoop wordt toegekend staan vermeld op: https://www.shopandthecity.be/handel/, https://www.shopandthecity.be/horeca/ De lijst van Handelaars kan wijzigen tijdens de duur van de Wedstrijd.

Shop & The City deelt een Handelaar naar eigen oordeel in per sector. Sectoren die niet werden opgesomd kunnen naar oordeel van Shop & The City verder worden aangemaakt en ingedeeld.

De indeling van iedere Handelaar per sector, ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • 5 digitale Shop & The City-lotjes: supermarkt
  • 10 digitale Shop & The City-lotjes: bakker, slager, café, buurtwinkel, fruitwinkel, stadsdiensten, interim, traiteur, divers (Action,…), drankenhandel
  • 20 digitale Shop & The City-lotjes: boekenwinkel, lingerie, speelgoed
  • 30 digitale Shop & The City-lotjes: kapsalon, interieur, wellness, tuin
  • 50 digitale Shop & The City-lotjes: schoonheidssalon, elektronische apparatuur, kledij, schoenen, handtassen, telecom, brillen
  • 80 digitale Shop & The City-lotjes: juwelen, auto’s, reizen, meubels

Een Handelaar mag zelf geen digitale Shop & The City-lotjes verzamelen in zijn eigen zaak. In geval de zaak wordt uitgebaat via een vennootschap, mag de zaakvoerder/bestuurder geen digitale Shop & The City-lotjes verzamelen in deze zaak.

Een werknemer mag zelf geen digitale Shop & The City-lotjes verzamelen in de zaak waar hij of zij werkt.

De Handelaars dienen erop toe te zien dat de tablet niet onbewaakt staat, doch zo dicht mogelijk langs de kassa, tenzij dit om gegronde (organisatorische) redenen niet mogelijk zou zijn en de tablet elders in de zaak (bv. aan de ingang) dient te worden geplaatst. In dit laatste geval dient de Handelaar dit te kunnen verantwoorden ten aanzien van Shop & The City, die desgevallend verplaatsing van de tablet kan eisen. De tablet dient in ieder geval binnen in de zaak van de Handelaar te staan (dus niet op de parking of buiten op straat of op de stoep), op straffe van uitsluiting en schrapping van de aldaar verzamelde digitale Shop & The City-lotjes.

Bij een Handelaar die naast een participatie aan deze Wedstrijd tevens een individuele eigen actie koppelt aan het gebruik van de Klantenkaart, wordt het aantal digitale Shop & The City-lotjes per aankoop verdubbeld.

5. Prijzenpot Wedstrijd

5.1. Shop & The City cadeaucheques

Maandelijks kunnen er Shop & The City cadeaucheques worden gewonnen, namelijk:

13 Shop & The City cadeaucheques t.w.v. 50 EUR;
5 Shop & The City cadeaucheques t.w.v. 100 EUR;
4 Shop & The City cadeaucheques t.w.v. 150 EUR;
3 Shop & The City cadeaucheques t.w.v. 250 EUR

Deze Shop & The City cadeaucheques worden onmiddellijk na het scannen bij de Handelaars, verloot via de Shop & The City toepassing. Het is mogelijk dat niet alle Shop & The City cadeaucheques verloot worden. Het saldo van niet gewonnen Shop & The City cadeaucheques wordt overgedragen naar de volgende maand.

De Shop & The City cadeaucheques kunnen in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen speciën of andere prijzen.

5.2. Superprijs

Elke maand kan er één superprijs worden gewonnen geschonken door een lokale sponsor.

De prijzen die kunnen gewonnen worden zullen in het begin van de lopende maand bekendgemaakt worden op de Website en/of via sociale media.

De namen van de lokale sponsor met de deelnemende merken zullen worden vermeld op de Website en de prijzen worden uitgestald in een daartoe ontworpen prijzenetalage, te bezichtigen in de Stapelstraat nr. 94 te Sint-Truiden.

Elke superprijs kent een waarde tussen €500-€1.500 (incl. btw).

Na afloop van elke maand wordt er door een manager van Shop & The City, onder toezicht van 2 actieve bestuursleden van Shop & The City, uit alle tijdens de afgelopen maand ingezamelde digitale Shop & The City-lotjes een winnaar van de superprijs getrokken.

De ingezamelde digitale Shop & The City-lotjes van de deelnemers op de Klantenkaart vervallen (enkel) in het kader van deze Wedstrijd na afloop van elke maand, m.a.w. bij de start van iedere maand staat de teller van elke deelnemer op nul.

De winnaar wint de volledige prijs, zonder meerkost.

De superprijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen speciën of andere prijzen.

6. Contactname door Shop & The City met de winnaars– Timing op straffe van verval

6.1. Shop & The City cadeaucheques

Shop & The City zal de winnaars van de Shop & The City cadeaucheques contacteren per e-mail. Indien geen e-mailadres werd opgegeven, zal Shop & The City de winnaars contacteren per gewone post of telefonisch, voor zover Shop & The City over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Shop & The City een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.

De winnaars dienen hun prijs binnen een termijn van één maanden vanaf de trekking af te halen bij dienst Toerisme op de Grote Markt te Sint-Truiden. Na voormelde twee maanden vervalt het recht op de gewonnen Shop & The City cadeaucheque.

De Shop & The City cadeaucheques hebben een geldigheidstermijn van 12 maanden vanaf de eerste dag van de maand waarin ze getrokken werden.

6.2. Superprijs

Shop & The City zal de winnaar van de superprijs contacteren per e-mail. Indien geen e-mailadres werd opgegeven, zal Shop & The City de winnaar contacteren per gewone post of telefonisch, voor zover Shop & The City over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Shop & The City een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.

De winnaar dient zich binnen een termijn van één week na de contactname door Shop & The City te melden voor de keuze van de superprijs.

De keuze van de superprijs dient vervolgens binnen één week na melding door de winner bij Shop & The City te gebeuren. Deze keuze is onherroepelijk en dient schriftelijk aan Shop & The City te worden meegedeeld, waarna de winnaar opnieuw een bevestiging van Shop & The City zal ontvangen.

Bij gebreke aan uitdrukkelijke of tijdige keuze, is de winnaar definitief en onherroepelijk vervallen van enig recht op de superprijs.

7. Afwezigheid van winnaar superprijs

In het geval dat een winnaar van de superprijs niet of niet tijdig kan worden geïdentificeerd, wanneer de winnaar de superprijs niet in ontvangst wenst te nemen of niet tijdig opvraagt, alsook enige andere reden te wijten aan de winnaar waardoor de superprijs niet of niet tijdig kan of zal worden ter beschikking gesteld, kan een tweede trekking geschieden naar keuze van Shop & The City.

8. Zichtbare en verborgen gebreken superprijs– niet-conforme levering superprijs

Shop & The City kan niet worden aangesproken voor enige zichtbare gebreken aan de gewonnen superprijs, noch voor de niet-conforme levering door de lokale sponsor. Shop & The City kan niet worden aangesproken voor enige verborgen gebreken aan de gewonnen superprijs.

De winnaar van de superprijs kan desgevallend enkel verhaal uitoefenen tegen de desbetreffende lokale sponsor (leverancier van de superprijs).

9. Misbruiken-fraude-bedrog-manipulatie en sanctie

Bij misbruiken, fraude, bedrog of (poging tot) manipulatie van de Wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zal de betrokken deelnemer en/of Handelaar of enige andere betrokkene, uit de Wedstrijd kunnen uitgesloten worden. Tevens kunnen in dergelijk geval (i) de betrokken digitale Shop & The City lotjes uitgesloten worden en alzo geschrapt worden voor deelname aan de Wedstrijd en (ii) de gekozen superprijs of de uitgegeven Shop & The City cadeaucheques terug geclaimd worden (of in natura – als ze nog bestaan – of bij equivalent). Shop & The City zal tot slot het recht hebben een schadevergoeding te claimen van de betrokken deelnemer en/of Handelaar of enige andere betrokkene voor de geleden schade ingevolge het vastgestelde misbruik, fraude, bedrog of (poging tot) manipulatie van de Wedstrijd.

Shop & The City beslist op autonome wijze over het voorgaande, zonder enig recht van verhaal of beroep en zal de betrokken partij daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

10. Persoonsgegevens en afbeelding winnaar

De winnaars kunnen gevraagd worden door Shop & The City om hun toelating te geven aan Shop & The City om hun persoonsgegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van Shop & The City. In geval van toestemming van de winnaars verbinden die zich er tevens toe vrijwillig hun medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal en verlenen zij zo het onherroepelijk recht aan Shop & The City om hun afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden die gelinkt zijn aan de Wedstrijd.

11. Privacy en bescherming van de persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Wedstrijd gebeurt overeenkomstig de privacy-verklaring: https://www.shopandthecity.be/privacy-policy/.

12. Wijzigingen wedstrijdreglement – wijzigingen Wedstrijd

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit wedstrijdreglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze in de geest van dit reglement beslecht door Shop & The City.

Deelname aan deze Wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding in van het wedstrijdreglement, alsook het akkoord dat het wedstrijdreglement door Shop & The City indien nodig (vb. in functie van ontstane noden of problemen) op elk ogenblik eenzijdig kan worden gewijzigd, alsook het akkoord met elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Shop & The City.

Shop & The City kan beslissen om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen (bv. in geval in een bepaalde maand, om welke reden dan ook, geen superprijs ter beschikking kan worden gesteld). Shop & The City kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Eventuele afwijkende bepalingen en aankondigingen op de Website (bv. in verband met de prijzen) primeren steeds op het wedstrijdreglement.

13. Aansprakelijkheid

Shop & The City kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel in gebreke blijven van haar partners (bv. Handelaars, leveranciers (o.m. de producent van de software en Klantenkaart), en/of leveranciers van de superprijzen); bijvoorbeeld voor wat betreft de niet-nakoming van de op die partners rustende verplichtingen, zoals onder meer het leveren van de superprijs of het ter beschikking stellen van de tablet.

Shop & The City zal alle redelijke inspanningen leveren om hieraan een oplossing te bieden, maar het blijft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De inhoud van het wedstrijdreglement en andere aankondigingen van Shop & The City gelden onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Druk- spel- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Shop & The City.

14. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Op deze Wedstrijd en op dit wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op de Wedstrijd of het reglement zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement bevoegd voor Sint-Truiden.

Hier kan je betalen met je Shop & The City Cadeaucheques

Handel